Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Biểu mẫu áp dụng

Trang chủ Biểu mẫu áp dụng

Performance Improvement Plan-02

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Statutory labour report 2018

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Các biểu mẫu báo cáo lao động 2018

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Mẫu Cam kết bảo mật thông tin – Non- disclosed Agreement

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Niên Giám Luật Lao Động 2015 (tiếng Anh và tiếng Việt)

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Trình tự tuyên bố HĐLĐ vô hiệu

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Mẫu đánh giá kết quả công việc (KPI)

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Mẫu báo cáo công việc hàng tuần

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Mẫu công văn đăng ký Thang bảng lương

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Mẫu đơn xin xác nhận cư trú cho Người lao động nước ngoài

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này