Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Kiến thức nhân sự

Trang chủ Kiến thức nhân sự

Shared by VNHR member
Số lượng tài liệu: 7
InFocus_2016_702010_Full_Report

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

VNHR – WF Transformations and Digital Leadership

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

VNHR- July Grow with 702010 in HCM – Handout

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

VNHR – Coaching for Development – 2019 in Vung Tau

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Aug 10 Chat with Experts – Slide

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

VNHR Hanoi-Grow with 702010-Handout

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

VNHR 11 02 ChatwExpert handout

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

VNHR Oct 25. Performance management in Vung Tau Handout

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Performance Improvement Plan-02

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Performance Improvement Plan – 01

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này