Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Văn bản pháp luật

Trang chủ Văn bản pháp luật

LUẬT LAO ĐỘNG
Số lượng tài liệu: 181
BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số lượng tài liệu: 95
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
Số lượng tài liệu: 20
BẢO HIỂM Y TẾ
Số lượng tài liệu: 47
CÔNG ĐOÀN
Số lượng tài liệu: 14
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Số lượng tài liệu: 30
LUẬT VIỆC LÀM
Số lượng tài liệu: 41
CÁC QUY TRÌNH
Số lượng tài liệu: 5
05-2019-NQ-HDTP ngay 15-8-2019.-Toi gian lan, toi tron dong BHXH, BHTN, BHYT

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON PERMISSIBLE EXPOSURE LIMIT VALUE OF 50 CHEMICALS AT THE WORKPLACE

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

Thu Tuc Hanh Chinh thay the, bai bo thuoc linh vuc BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

04_2019_TT-BNV_ngay 24-5-2019- Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

44-2019-ND-CP date 20-5-2019-Social insurance allowances and monthly allowances

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

636_QD-LDTBXH_ngay 5-5-2019-Thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này

44_2019_ND-CP_ngay 20-5-2019-Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Bạn phải đăng nhập, hoặc đăng ký để xem được tài liệu này