Quy chế hội viên

Trang chủ Quy chế hội viên

Chương I         THÔNG TIN CHUNG

 • Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (sau đây gọi là “Câu lạc bộ”) là tổ chức xã hội-nghề nghiệp trực thuộc Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt nam ( sau đây gọi tắt là VACD ).
 • Câu lạc bộ hoạt động theo Quy chế của Câu lạc bộ, được xây dựng phù hợp với Điều lệ của VACD và tuân thủ pháp luật Nhà nước.
 • Câu lạc bộ được phép gia nhập các Hội, Diễn đàn quốc tế và khu vực về lĩnh vực chuyên môn quản trị nguồn nhân lực  theo quy định của pháp luật.
 • Câu lạc bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại ngân hàng. Câu lạc bộ có phạm vi hoạt động trên toàn quốc và có trụ sở, văn phòng giao dịch tại Phòng 4.5, Tòa nhà Hoàng Đan, số 12M Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chương II TÊN GỌI – MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

Điều 1. Tên gọi Câu lạc bộ
– Tên giao dịch đầy đủ: Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam
– Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Human Resources
– Tên viết tắt: VNHR
– Website: www.oldversion.vnhr.vn

Điều 2. Tầm nhìn, Sứ mệnh, Khẩu hiệu và Mục đích hoạt động của Câu lạc bộ

 • Tầm nhìn:  Trở thành một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp, đại diện tiếng nói của cộng đồng Nhân sự Việt Nam.
 • Sứ mệnh: Nâng cao năng lực cho cộng đồng Nhân sự tại Việt Nam thông qua việc xây dựng và phát triển các chuẩn mực, giá trị và kỹ năng của nghề Quản trị Nhân sự.
 • Khẩu hiệu: Nâng tầm nguồn nhân lực Việt – Empower Vietnam Human Resources
 • Các thành viên Câu lạc bộ sẽ cùng nhau: Không ngừng hướng tới sự hoàn thiện và tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự và Phát triển nguồn nhân lực.
 • Nâng cao khả năng và kỹ năng của những người làm công tác Quản trị Nhân sự thông qua việc chia sẻ và học hỏi.
 • Khuyến khích và duy trì việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động và các chuẩn mực đạo đức cao trong Quản trị Nhân sự. Tạo diễn đàn để chia sẻ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thông tin trong nước và quốc tế về hoạt động quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
 • Từng bước hướng tới xây dựng một đội ngũ các nhà quản trị nguồn nhân lực thực sự chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản trị trong các doanh nghiệp và trong các tổ chức kinh tế tại Việt nam.
 • Đóng góp vào các hoạt động chuyên môn khác của VACD nhằm góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế.
 • Giao lưu, phát triển quan hệ hợp tác, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm giữa các nhà quản trị nguồn nhân lực Việt Nam với nhau và với các nhà quản trị nguồn nhân lực cấp cao quốc tế.

Chương III THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

Điều 3. Đối tượng tham gia Câu lạc bộ

 • Các cá nhân đã hoặc đang đảm nhận các công việc quản trị nguồn nhân lực, pháp luật lao động, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp, tổ chức, tư vấn độc lập… trong nước;
 • Các nhà nghiên cứu, khoa học, tư vấn trong cùng lĩnh vực;
 • Các cá nhân người Việt làm việc trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế tại nước ngoài;
 • Các cá nhân người nước ngoài làm việc trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp, tổ chức, tư vấn độc lập…cả trong và ngoài nước;
 • Các tổ chức và cá nhân khác quan tâm đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Điều 4. Thành viên chính thức
4.1      Điều kiện:
Là các cá nhân đã và đang làm việc trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự hay liên quan tới Quản trị Nhân sự có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên, tán thành Điều lệ của Câu lạc bộ, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, nhiệt tình hoạt động CLB, tự nguyện xin gia nhập CLB đều có thể trở thành Thành viên chính thức của Câu lạc bộ.
4.2      Thành viên chính thức có hai loại:

 • Thành viên hoạt động là Thành viên duy trì hoạt động và đóng lệ phí hàng năm. Thành viên hoạt động phải thực hiện các nghĩa vụ theo Điều lệ của Câu lạc bộ và được hưởng đầy đủ các quyền lợi của Thành viên nêu ở dưới đây.
 • Thành viên tạm ngưng hoạt động là những Thành viên đã không tiếp tục đóng hội phí và tạm ngưng tham gia hoạt động của Câu lạc bộ nhưng có lý do chính đáng trong thời hạn không quá một (1) năm và được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đồng ý. Trong thời gian tạm ngưng hoạt động, Thành viên sẽ không phải thực hiện các nghĩa vụ và không được hưởng các quyền lợi của Thành viên

4.3      Tư cách Thành viên là tư cách của cá nhân và không thể chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 5. Thành viên danh dự, Cố vấn của Câu lạc bộ

 • Những cá nhân có uy tín, có năng lực xuất sắc về Quản trị Nhân sự, nhiệt tình và quan tâm giúp đỡ hoạt động của Câu lạc bộ đ­ược Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ mời làm Thành viên danh dự.
 • Những Thành viên danh dự có khả năng đóng góp quan trọng làm tăng hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ có thể được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ mời làm Cố vấn của Câu lạc bộ.
 • Thành viên danh dự, Cố vấn được quyền tham dự các hoạt động sinh hoạt của Câu lạc bộ nhưng không tham gia ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và không biểu quyết các vấn đề của Câu lạc bộ. Thành viên danh dự, Cố vấn được miễn đóng phí thành viên, tuy nhiên khi tham gia các hoạt động cần đóng góp tài chính từ phía Thành viên thì Thành viên danh dự, Cố vấn cũng phải đóng góp như các Thành viên chính thức.

Điều 6. Quyền của Thành viên

 • Được quyền tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, bồi d­ưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về Quản trị Nhân sự nhằm phát huy các khả năng có liên quan đến nghề nghiệp.
 • Thông qua Câu lạc bộ để kiến nghị với cơ quan chức năng Nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các chính sách pháp luật về Quản trị Nhân sự
 • Đư­ợc tham gia thảo luận, biểu quyết mọi công việc của Câu lạc bộ.
 • Đư­ợc tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 • Đư­ợc làm đơn xin tạm ngưng hoạt động hay ra khỏi Câu lạc bộ.

Điều 7. Nghĩa vụ của các Thành viên Câu lạc bộ

 • Tự giác chấp hành Điều lệ của Câu lạc bộ, tích cực tham dự vào các hoạt động của Câu lạc bộ. Nhanh chóng cập nhật thông tin cá nhân cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ khi có sự thay đổi về công việc hay cá nhân, hay chuyển từ Thành viên hoạt động sang Thành viên tạm ngưng hoạt động và ngược lại. Tích cực tuyên truyền hoạt động của Câu lạc bộ và tham gia phát triển Thành viên mới, phát triển các tổ chức Thành viên mới của Câu lạc bộ.
 • Tuyệt đối tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chỉ trao đổi các thông tin liên quan tới lĩnh vực phát triển nghề nghiệp Quản trị Nhân sự.
 • Dân chủ, bình đẳng, tôn trọng trong quan hệ giữa các Thành viên. Trao đổi thông tin trên tinh thần trách nhiệm và xây dựng. Không trao đổi thông tin, thư điện tử, tài liệu …của Câu lạc bộ cho người bên ngoài Câu lạc bộ khi chưa được sự đồng ý của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 • Các thông tin trao đổi giữa các Thành viên phải tôn trọng tính riêng tư và bí mật. Không tiết lộ các thông tin về một Thành viên của Câu lạc bộ cho một bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của người đó. Không trao đổi các thông tin có liên quan tới một người/bên thứ ba nếu không được có sự đồng ý của người/bên thứ ba đó.
 • Chịu trách nhiệm về các thông tin trao đổi, cung cấp trên website hoặc diễn đàn thông tin của Câu lạc bộ.
 • Đóng  phí Thành viên đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Điều lệ Câu lạc bộ.

Điều 8. Thẻ Thành viên Câu lạc bộ
Thành viên của Câu lạc bộ được cấp thẻ Thành viên Câu lạc bộ hàng năm theo các hình thức dành cho Thành viên Chính thức, Thành viên Danh dự, hoặc Cố vấn.

Điều 9. Thủ tục gia nhập Câu lạc bộ
Cá nhân có đủ điều kiện nêu ở điều 3 có nguyện vọng gia nhập Câu lạc bộ phải làm đơn xin gia nhập Câu lạc bộ (theo mẫu quy định), cung cấp đầy đủ các thông tin về cá nhân theo quy định của Câu lạc bộ gửi cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Tùy theo trường hợp có sự giới thiệu hoặc không có sự giới thiệu từ các Thành viên hiện thời của Câu lạc bộ, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xét đơn và đề nghị Chủ nhiệm Câu lạc bộ xem xét và quyết định kết nạp. Thành viên danh dự, Cố vấn sẽ được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đề nghị mời và Chủ nhiệm Câu lạc bộ xem xét công nhận.

Thể thức tái gia nhập Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam:

 • Thành viên tạm ngưng hoạt động hơn 12 tháng liên tục muốn tái gia nhập Câu lạc bộ trở lại thì phải làm đơn xin gia nhập Câu lạc bộ theo thể thức xin gia nhập Câu lạc bộ của Thành viên mới;
 • Thành viên tạm ngưng hoạt động dưới 12 tháng liên tục, muốn trở lại hoạt động thì phải đóng phí thành viên, thông báo cho Ban Chủ nhiệm. Chủ nhiệm Câu lạc bộ sẽ xem xét nếu đủ điều kiện, sẽ quyết định tái kết nạp

Điều 10. Thể thức xoá tên Thành viên Câu lạc bộ

Phí thành viên và thẻ cấp cho Thành viên chỉ có giá trị trong vòng 12 tháng liên tục từ ngày được cấp. Vì vậy, hàng năm, Cá nhân đang là Thành viên hoạt động của Câu lạc bộ phải tiếp tục đóng  phí thành viên  cho 12 tháng liên tục kế tiếp theo đúng kỳ hạn đã thông báo của Ban Chủ nhiệm. Hàng năm, tùy theo tư cách và sự tham gia của Thành viên trong năm, Ban Chủ nhiệm có thể quyết định xóa tên Thành viên trong các trường hợp sau:

 • Cá nhân không còn nguyện vọng, không đủ sức khoẻ hoặc qua đời.
 • Thành viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp hoặc Điều lệ Câu lạc bộ, bị xoá tên theo quyết định của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 • Thành viên tạm ngưng hoạt động không trở lại hoạt động sau khi kết thúc thời gian tạm ngưng hoạt động đã được sự đồng ý của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 • Không đóng  phí thành viên theo quy định của Câu lạc bộ.
 • Quyết định xoá tên Thành viên do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ quyết định và Chủ nhiệm Câu lạc bộ ký Quyết định ban hành.

Chương IV NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 11. Nguyên tắc tổ chức của Câu lạc bộ
Câu lạc bộ Nhân sự Việt nam được tổ chức trên nguyên tắc:

 • Tự nguyện, tự quản về tài chính
 • Dân chủ và đồng thuận trong hành động
 • Đoàn kết, tương trợ  và hợp tác bình đẳng

Điều 12. Phương thức hoạt động của Câu lạc bộ

 • Xây dựng website www.oldversion.vnhr.vn và tổ chức thành diễn đàn trực tuyến cho các thành viên Câu lạc bộ trong phạm vi cả nước trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến quản trị nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, pháp luật lao động, thuế và các nội dung khác mà người quản lý nhân sự cần biết. Đồng thời, thiết lập thư viện điện tử trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực tại website: www.oldversion.vnhr.vn
 • Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề về lĩnh vực quản trị nhân sự.
 • Phối hợp với Văn phòng VACD và các tổ chức quốc tế tổ chức các buổi hội thảo, các khóa đào tạo về các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị nhân sự cho thành viên Câu lạc bộ.
 • Tổ chức các hoạt động giao lưu, khảo sát, phát triển quan hệ hợp tác, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm giữa Thành viên Câu lạc bộ với các nhà quản lý nhân sự cấp cao của các Tập đoàn đa quốc gia lớn và các chuyên gia nhân sự quốc tế giàu kinh nghiệm.
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, hợp tác, đào tạo gây quỹ cho Câu lạc bộ.
 • Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam sẽ được lãnh đạo, điều hành và giám sát bởi Ban Chủ Nhiệm Câu lạc bộ, các ban chuyên môn và ban liên lạc các địa phương. Giám đốc điều hành Câu lạc bộ  được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chỉ định để hỗ trợ Ban Chủ nhiệm điều hành các hoạt động của Câu lạc bộ.

Điều 13. Đại hội Câu lạc bộ
Đại hội là tập thể lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộ. Đại hội toàn thể Câu lạc bộ được tổ chức 2 năm một lần do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ triệu tập.

Đại hội có nhiệm vụ:

 • Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Quyết định phương hướng hoạt động và các vấn đề tổ chức Câu lạc bộ.
 • Thảo luận các vấn đề quan trọng trong hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Quyết định số lượng thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và bầu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho nhiệm kỳ kế tiếp.
 • Đại hội biểu quyết theo nguyên tắc đa số Thành viên tham dự.

Điều 14. Ban Chủ nhiệm Câu lạc Bộ
a. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ được Thành viên bầu ra theo nhiệm kỳ hai năm . Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chịu trách nhiệm về hoạt động của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ được bầu chọn.
b. Số lượng thành viên Ban chủ Nhiệm Câu lạc bộ sẽ do Thành viên Câu lạc bộ quyết định trong Đại hội Câu lạc bộ. Các thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ được bầu chọn trực tiếp bằng cách bỏ phiếu kín. Tùy theo số Thành viên/tình hình hoạt động hoặc nhằm đảm bảo số thành viên của Ban Chủ nhiệm. Việc bầu thay thế hay bổ sung thành viên Ban Chủ nhiệm trong nhiệm kỳ sẽ do Ban Chủ nhiệmquyết định và  chỉ định thành viên bổ sung.
c. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ sẽ bầu ra Chủ nhiệm, các phó chủ nhiệm Câu lạc bộ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên khác của Ban chủ nhiệm.
d. Chủ tịch VACD ra quyết định công nhận các thành viên Ban chủ nhiệm, Chủ nhiêm và các phó chủ nhiệm Câu lạc bộ  Trường hợp thay thế hoặc bổ sung thành viên, Chủ tịch VACD quyết định công nhận  trên cơ sở báo cáo của ban chủ nhiệm
e. Giám đốc điều hành Câu lạc bộ được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chỉ định, làm việc toàn thời gian cho Câu lạc bộ, được trả lương và chịu trách nhiệm giúp đỡ Ban Chủ nhiệm trong việc điều hành hoạt động của Câu lạc bộ, quản lý Thành viên và quỹ   Câu lạc bộ.
f. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ được chỉ định một thư ký làm việc toàn thời gian cho Câu lạc bộ, được trả lương để giúp việc cho Ban chủ nhiệm và Giám đốc điều hành.
g. Thành viên được lựa chọn bầu cử vào Ban chủ nhiệm dựa trên những tiêu chuẩn sau:

 • Cam kết cống hiến thời gian cá nhân cho các hoạt động của Câu lạc bộ, trung bình 4 giờ/tuần.
 • Cam kết thực hiện và hoàn thành trách nhiệm được Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ phân công.
 • Vận động, hỗ trợ, truyền cảm hứng cho Thành viên cũ và mới.
 • Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chủ nhiệm và các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Tích cực tham gia diễn đàn, giải đáp thắc mắc của các Thành viên trong suốt năm.

h. Thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ hoạt động trên cơ sở tự nguyện không nhận thu nhập, nhưng được hưởng các ưu đãi sau:

 • Được miễn trừ việc đóng góp thêm về tài chính khi tham dự các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức trong nhiệm kỳ.
 • Được cấp thẻ dành cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 • Được hỗ trợ chi phí kết nối, giao lưu với các tổ chức Nhân sự trong và ngoài nước.
 • Được tôn vinh trước các Thành viên nếu có những hoạt động tích cực trong năm.

i. Thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ sẽ được miễn nhiệm hoặc bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

 • Không còn là Thành viên của Câu lạc bộ.
 • Không thực hiện đầy đủ các cam kết về nhiệm vụ và tiêu chuẩn thành viên Ban chủ nhiệm nêu trên.
 • Có đơn tự nguyện xin rút khỏi Ban Chủ nhiệm và được tập thể Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đồng ý.
 • Vi phạm pháp luật hiện hành hoặc vi phạm các quy định của Điều lệ Câu lạc bộ.

j. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ lãnh đạo mọi hoạt động của Câu lạc bộ, tổ chức họp hàng tháng và có thể họp bất thường khi cần thiết.

Điều 15. Nhiệm vụ quyền hạn của Ban Chủ Nhiệm Câu lạc bộ
Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ hoạt động trên nguyên tắc dân chủ, quyết định theo đa số thành viên dự họp, với các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Xây dựng  chương trình kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính theo từng năm.
 • Quyết định các vấn đề tổ chức của Câu lạc bộ, đề cử ra các chức vụ: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Trưởng các ban chuyên môn và chỉ định Giám đốc Điều hành.
 • Xét duyệt  kết nạp và xoá bỏ thành viên.
 • Xây dựng quy chế hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Giám sát công việc của Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Trưởng các ban chuyên môn và Giám đốc Điều hành.

Điều 16. Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Trưởng ban chuyên môn và Giám đốc Điều hành
Chủ nhiệm là người đại diện cao nhất của Câu lạc bộ trong các quan hệ làm việc với các cơ quan, tổ chức liên quan và chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Hội các Nhà quản trị Việt Nam  và trước pháp luật về mọi hoạt động của Câu lạc bộ.

Các Phó Chủ nhiệm, Trưởng ban chuyên môn là người giúp cho Chủ nhiệm theo dõi chỉ đạo ở lĩnh vực công tác được phân công.

Giám đốc điều hành được ủy quyền, thay mặt cho Chủ nhiệm và Ban chủ nhiệm trong việc điều hành hoạt động  hàng ngày của Câu lạc bộ và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Các chức danh Trưởng ban chuyên môn hoặc thấp hơn sẽ do Chủ nhiệm Câu lạc bộ bổ nhiệm và miễn nhiệm

Điều 17. Các nhóm Thành viên theo khu vực địa lý, chuyên ngành quản trị Nhân sự, và ngành nghề kinh doanh
a.      Thành viên của Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam có thể được tổ chức phân chia thành các nhóm theo:

 • Khu vực địa lý như theo khu vực, tỉnh, thành phố…khi có đủ số lượng Thành viên và có thể duy trì hoạt động của Câu lạc bộ tại địa phương theo sự quyết định của Ban chủ nhiệm.
 • Các nhóm chuyên đề/chuyên nghành Nhân sự tập hợp các Thành viên theo nhóm chuyên ngành trong nghề Nhân sự hay cùng sở thích nhằm phát triển khả năng và kỹ năng nghề nghiệp của các Thành viên theo sự quyết định của Ban chủ nhiệm.
 • Các nhóm theo ngành nghề kinh doanh/ngành công nghiệp tập hợp các Thành viên cùng làm trong ngành sở thích nhằm chia sẻ, tạo lập, và phát triển các thông lệ quản trị Nhân sự giữa các Thành viên trong cùng ngành theo sự quyết định của Ban chủ nhiệm.

b.      Các nhóm cũng có thể sẽ hợp nhất lại với nhau theo nhu cầu của các Thành viên.
c.      Việc phân chia hay hợp nhất các nhóm sẽ tùy theo yêu cầu thực tế và theo sự quyết định của quá bán thành viên của Ban Chủ Nhiệm tại thời điểm đó.

Chương V TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 18. Nguồn thu
Nguồn thu của Câu lạc bộ bao gồm:

 • Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong  nước và nước ngoài.
 • Lệ phí gia nhập Câu lạc bộ và  phí thành viên thường niên của các Thành viên. Thành viên mới gia nhập sẽ đóng  lệ phí gia nhập Câu lạc bộ và phí thành viên thường niên ngay khi được chấp thuận là Thành viên của Câu lạc bộ. Các Thành viên chính thức sẽ đóng  phí thường niên hàng năm để duy trì tư cách thành viên Câu lạc bộ.  Lệ phí gia nhâp Câu lạc bộ và mức phí thành viên thường niên do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ căn cứ vào tình hình tài chính, kế hoạch hoạt động, và các điều kiện khác đề nghị các Thành viên biểu quyết thông qua tại Đại hội Câu lạc bộ.
 • Kết quả hoạt động nghiên cứu, tư vấn, hợp tác, đào tạo theo quy định của pháp luật
 • Tài trợ của VACD
 • Đóng góp của thành viên khi tham gia các hoạt động ngoại khoá. Mức đóng góp do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cân đối quyết định riêng đối với từng hoạt động.
 • Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 19. Các khoản chi:
Các khoản chi của Câu lạc bộ  bao gồm:

 • Chi các dịch vụ phục vụ Thành viên (các hội nghị, hội thảo, các cuộc đối thoại, giao lưu cấp cao với các nhân vật có ảnh hưởng trong nước và quốc tế, các tài liệu, sách báo, tạp chí định kỳ,các hoạt động quảng cáo, v.v…).
 • Chi thường xuyên cho các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Chi xây dựng cơ sở vật chất và phương tiện làm việc cần thiết của Câu lạc bộ.
 • Chi lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…) và bảo hiểm cần thiết khác cho cán bộ, nhân viên văn phòng chuyên trách của Câu lạc bộ.
 • Chi bồi dưỡng cộng tác viên.
 • Chi đóng góp về Văn phòng VACD theo qui định.
 • Chi khen thưởng và các khoản chi phí khác.

Điều 20. Quản lý Tài chính của Câu lạc bộ
a.      Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ được giao quản lý và sử dụng Quỹ Câu lạc bộ đúng theo tôn chỉ mục đích và hoạt động của Câu lạc bộ. Việc thu chi, báo cáo sử dụng, tồn quỹ phải bảo đảm nguyên tắc minh bạch, chặt chẽ và hợp lý dựa trên Chính sách Tài chính của Câu lạc bộ sẽ do Ban chủ nhiệm soạn thảo và các báo cáo tài chính do Ban chủ nhiệm trình bày và được phê chuẩn tại Đại hội Câu lạc bộ.
b.      Nguồn tài trợ từ các cá nhân và tổ chức dưới các hình thức phải được Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếp nhận, sử dụng đúng mục đích và ghi chép, theo dõi, báo cáo đầy đủ tại Đại hội Câu lạc bộ.

Chương VI KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

Điều 21. Khen thưởng
Theo từng năm, các cá nhân có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Câu lạc bộ sẽ được Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ  xem xét khen thưởng. Đối với các trường hợp đặc biệt xuất sắc, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ sẽ đề nghị Trung ương Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt nam khen thưởng.

Tùy theo tình hình thực tế và theo Quy chế Khen thưởng Kỷ luật của Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có thể lập một số giải thưởng và xem xét trao tặng cho Thành viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Câu lạc bộ.

Điều 22. Kỷ luật
Các Thành viên vi phạm Điều lệ của Câu lạc bộ hoặc có những việc làm ảnh hưởng đến uy tín của Câu lạc bộ thì tùy theo mức độ sẽ bị Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ xem xét và áp dụng các hình thức như khiển trách, cảnh cáo, cho thôi giữ chức vụ trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ hoặc thôi công nhận là Thành viên của Câu lạc bộ như quy định tại Quy chế Khen thưởng Kỷ luật của Câu lạc bộ.

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ sẽ quyết định áp dụng mức hình thức kỷ luật phù hợp trên cơ sở quá bán số thành viên Ban chủ nhiệm tham dự cuộc họp kỷ luật Thành viên.

Thành viên sẽ bị xoá tên khỏi danh sách Thành viên Câu lạc bộ khi vi phạm một trong các điều sau:

 • Vi phạm pháp luật Nhà nước; không chấp hành quy chế hoạt động  của Câu lạc bộ và nghị quyết của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 • Có các hành vi làm tổn hại đến uy tín và danh dự của Câu lạc bộ.
 • Không đóng phí thường niên theo qui định.

Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này có hiệu lực thi hành sau khi được Chủ tịch Hội các nhà quản trị Việt Nam ra quyết định ban hành. Mọi sửa đổi Quy chế hoạt động Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam sẽ do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đề xuất sau khi nhận được 51% số Thành viên tham dự Đại hội Câu lạc bộ biểu quyết đồng ý và được Chủ tịch Hội các nhà quản trị Việt Nam thông qua.
Mọi Thành viên phải thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ, Ban Chủ Nhiệm Câu lạc bộ có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn và thi hành bản Quy chế này./.